Bizplus - School Joomla 4 Template Design By Hitztheme.com

BIZPLUS SCHOOL
JOOMLA 4 TEMPLATE DESIGN BY HITZTHEME
BIZPLUS SCHOOL
JOOMLA 4 TEMPLATE DESIGN BY HITZTHEME
BIZPLUS SCHOOL
JOOMLA 4 TEMPLATE DESIGN BY HITZTHEME

ครบรอบ 20 ปี โรงเรียนของเรา

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการยอมรับ
จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของโรงเรียน เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม

นายสนใจ ทำความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

     โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่เน้นมุ่งสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาเด็กให้ออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม

 1. ประกาศโรงเรียน
 2. รับสมัครงาน
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ 6 14-01-2566

  ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ 5 13-01-2566

  ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ 4 12-01-2566

  ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ 3 11-01-2566

  ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ 2 10-01-2566

  ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ 1 09-01-2566

  ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Learning Group

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานะภาพการเรียนที่ดีในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล และกลุ่มประเทศ. อาเซียนภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

 

 

รายละเอียด

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

 

 

รายละเอียด

ภาษาไทย

ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ มาตรฐาน. และสาระการเรียนรู้ ๕ สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด. หลักการใช้ภาษา วรรณคดี

 

 

รายละเอียด

คณิตศาสตร์

จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่จานวนและพีชคณิต การวัดและเราขาคณิต และสถิติ และความน่าจะเป็น จำนวนและพีชคณิต: เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง

 

 

รายละเอียด

สุขศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

 

 

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

ตารางข้อมูล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์กลาง

0-2000-0000 , 0-2000-0000-9

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ  ต่อ 100
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ  ต่อ 101
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  ต่อ 102
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ต่อ 103
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร  ต่อ 104
สำนักงานผู้อำนวยการตึก  ต่อ 105

 

อีเมล์ส่วนกลาง

info@domain.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มงานคณิตศาสตร์  ต่อ 100
กลุ่มงานวิทยาศาสตร์  ต่อ 101
กลุ่มงานภาษาไทย  ต่อ 102
กลุ่มงานสังคมศึกษาฯ  ต่อ 103
กลุ่มงานภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น  ต่อ 104
กลุ่มงานสุขศึกษา  ต่อ 105

 

อีเมล์ส่วนกลาง

learning@domain.com

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบุคคลฯ  ต่อ 100
การเงิน  ต่อ 101
พัสดุ  ต่อ 102
ทะเบียนวัดผลฯ  ต่อ 103
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า  ต่อ 104
งานอนามัยโรงเรียน  ต่อ 105

 

อีเมล์ส่วนกลาง

info@domain.com

 

แจ้งเรื่องเข้าระบบ?

แจ้งเรื่องติดต่อ! ที่นี่

การส่งข้อมูลถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา